၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၆ – ၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ SmileTrain NGO (Plastic Surgeon) အဖြဲ႕မွ ၀ယ္စလီေဆးရံုတြင္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲမ်ားအား အခမဲ့ခြဲစိတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆးရံု(၃)ရက္တက္ေရာက္ရန္လိုအပ္ၿပီး၊ ခြဲစိတ္ခႏွင့္ ေဆးကုသကုန္က်စရိတ္အားလံုး အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ ကေလး အသက္(၃)လျပည့္ၿပီးသူမွအထက္လူႀကီး မည္သူမဆိုက်န္းမာေရးေကာင္းပါက ခြဲစိတ္ကုသႏိုင္သည္။ စံုစမ္းေမးျမန္းလိုသူမ်ား 09256270350 ႏွင့္ 09962274432 တို႔တြင္ ဖုန္းေခၚဆို၍ ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။

WESLEY HOSPITAL

2/104, Taungzalat Street,
Tahan, Kalay 02092,
Myanmar.
info@wesleyhospital.com
+95 073-21283, 22778, 22779, 0949297152, Fax : (+95) 073-22024