ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊အာေခါင္ကြဲမ်ားအား အခမဲ့ခြဲစိတ္ကုသေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၆ – ၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ SmileTrain NGO (Plastic Surgeon) အဖြဲ႕မွ ၀ယ္စလီေဆးရံုတြင္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲမ်ားအား အခမဲ့ခြဲစိတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆးရံု(၃)ရက္တက္ေရာက္ရန္လိုအပ္ၿပီး၊ ခြဲစိတ္ခႏွင့္ ေဆးကုသကုန္က်စရိတ္အားလံုး အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ ကေလး အသက္(၃)လျပည့္ၿပီးသူမွအထက္လူႀကီး မည္သူမဆိုက်န္းမာေရးေကာင္းပါက ခြဲစိတ္ကုသႏိုင္သည္။ စံုစမ္းေမးျမန္းလိုသူမ်ား 09256270350 ႏွင့္ 09962274432 တို႔တြင္ ဖုန္းေခၚဆို၍ ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။

invitation for quotation

Dear Sir or Madam:

We would like to invite quotation from potential suppliers for equipment and materials as per attached file for the use of Wesley Hospital, Kalaymyo.

  •  Kindly quote the price in UD dollars.
  •  Quotation may be submitted as per individual item or as per lot.
  •  Please refer the lot and serial number for any items quoted.
  •  For machines and electronic equipment, country of origin would be in consideration.
  •  All the equipment must be guaranteed to be brand new.
  •  The quotation invoice must be tendered before the 31st of August 2018.
  •  For further information please contact me at wesleyclinic@gmail.com  or +95 95094374.
  •  The right to choose the equipment is reserved for the purchasing ad hoc of the hospital.

 

Yours truly,

 

 

Than Bil Luai

Hospital Director

WESLEY HOSPITAL

2/104, Taungzalat Street,
Tahan, Kalay 02092,
Myanmar.
info@wesleyhospital.com
+95 073-21283, 22778, 22779, 0949297152, Fax : (+95) 073-22024